Volg ons West-Vlaamse Badmintonfederatie | Facebook West-Vlaamse Badmintonfederatie | Flickr
 
Statuten

WEST-VLAAMSE BADMINTONFEDERATIE V.Z.W.

Afgekort : “W.V.B.F.”

ONDERNEMERSNUMMER  420952086


 


TITEL I - BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

Art. 1.

De vereniging wordt genoemd " West-Vlaamse Badmintonfederatie v.z.w. " of afgekort " W.V.B.F. v.z.w. ".

 

Art.2.

De vereniging is gevestigd te Ieper, Sint-Jacobsstraat 42, gerechtelijk arrondissement Ieper.

 

 


 

 

TITEL II - DOEL.

 

De vereniging heeft tot doel het beoefenen van de badmintonsport in de provincie West-Vlaanderen te bevorderen. Ze mag alle handelingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar doel. Ze kan ondermeer haar medewerking verlenen aan en belangstellen in elk gelijkaardig doel als het hare en dit over heel België.

 


TITEL III - LIDMAATSCHAP.

Art.4.
De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden, steunende leden  en ereleden.


1. Effectieve leden zijn :

a. Een vertegenwoordiger per aangesloten club, door het clubbestuur aangeduid.

b. Ieder lid van een aangesloten club dat, voorgesteld door minstens twee effectieve leden  met eenvoudige meerderheid van stemmen door de algemene vergadering wordt  gekozen.

2. Toegetreden leden zijn

a. de West-Vlaamse Badmintonclubs,die op regelmatige wijze hun bijdrage betalen..

b. Steunende leden: alle natuurlijke en/of rechtspersonen die de West-Vlaamse  badmintonfederatie steunen door een jaarlijkse geldelijke bijdrage.

c. Ereleden:   alle natuurlijke personen, al dan niet lid van een badmintonclub, die zich voor  de badmintonsport of voor de West-Vlaamse badmintonfederatie op bijzondere wijze  hebben  onderscheiden, en die door de Raad van Bestuur als zodanig zijn benoemd.

 


Art.5.

Het aantal effectieve leden mag niet lager zijn als drie.

Art.6.

Steunende leden worden aanvaard bij de gewone vergadering van de Raad van Bestuur, voor zo-ver hun kandidatuur voorgedragen wordt door tenminste 2 effectieve leden en hun bijdrage reeds betaald werd.

Art.7.

Ereleden worden aanvaard voor zover hun kandidatuur voorgedragen wordt dor tenminste twee effectieve leden en zij op de vergadering van de Raad van Bestuur met een tweederde meerder-heid worden aangenomen.

Art.8.

Effectieve en toegetreden leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk hun ontslag te geven aan de Raad van Bestuur. Wordt als ontslagnemend be-schouwd; elk toegetreden lid (Titel 3 art 4, a en b) dat de verschuldigde bijdrage niet betaalde binnen de maand na een herinnering per aangetekende brief.

Art.9.

De uitsluiting van een actief lid kan slechts door de Algemene Vergadering uitgesproken worden en dit met twee derde van de aanwezige stemmen. De Raad van Bestuur mag, evenwel tot de beslis-sing van de Algemene Vergadering, de effectieve leden schorsen die zich schuldig zouden gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk op de statuten of in verband met de eer of de wellevendheid.

Art.10.

Noch het ontslaggevend lid noch het uitgesloten lid of de rechthebbenden van een ontslaggevend, uitgesloten of overleden lid, kunnen aanspraak maken op het gemeenschappelijk bezit van de vereniging.

 


TITEL IV - BIJDRAGEN.

Art.11.

De effectieve leden betalen geen bijdrage. De bijdrage van de toegetreden leden, met uitzondering van de ereleden worden jaarlijks door de algemene vergadering bepaald.

 


TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING.

Art.12.

De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle effectieve leden, toegetreden leden en steunende leden en ereleden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De gewone algemene vergadering vindt jaarlijks plaats in de loop van het tweede semester, op de plaats aangeduid door de raad van bestuur.

Art.13.

Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:

a) De wijziging van de statuten
b) De benoeming en de afzetting van de bestuurders
c) De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun  bezoldiging  ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
d) De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
e) De goedkeuring van de begroting en van de rekening.
f) De ontbinding  van de  vereniging.
g) De uitsluiting van een lid
h) De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
i) Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

Art.14.

De effectieve leden en de toegetreden leden, worden uitgenodigd op de algemene vergadering door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Effectieve leden die verhinderd zijn, mogen volmacht geven aan een lid van hun club of aan een ander effectief lid. Ieder lid kan slechts over één volmacht beschikken.

De uitnodiging tot de Algemene Vergadering dient om geldig te zijn, ondertekend te worden door de voorzitter of twee leden ven de Raad van Bestuur en verstuurd worden bij gewone brief, ten minstens 30 dagen voor de vergadering. De uitnodiging tot de algemene vergadering moet de agenda bevatten.

Art.15.

De vergadering moet samengeroepen worden door de Raad van Bestuur, wanneer één vijfde van de toegetreden leden erom verzoeken. Tevens dient elk voorstel, ondertekend door één twintigste van de effectieve leden, op de agenda geplaatst worden.

Art.16.

Alle effectieve leden hebben op de algemene vergadering gelijk stemrecht. De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen waarin er anders wordt beslist door de wet of de onderhavige statuten.
Ingeval staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de Algemene Vergadering, of van het lid van de Raad van Bestuur die hem vervangt, doorslaggevend.

Art.17.

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging of de wijziging van de statuten, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, betreffende de vereniging zonder winstgevend doel.

Art.18.

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in een register van de pro-cessen verbaal dat ondertekend wordt door de voorzitter en een lid van de Raad van Bestuur. Dit register, evenals het register van de leden, wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar alle leden er inzage kunnen van nemen.

Belanghebbende derden hebben het recht om inzage en/of afschrift te vragen van de notulen van de algemene vergadering.

 


TITEL VI. - RAAD VAN BESTUUR.

Art.19.

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, benoemd door de algemene vergadering, samengesteld uit ten minstens 3 en ten hoogstens 15 effectieve leden.

Een lid van de raad van bestuur kan ten allen tijde ontslag nemen met een aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur. Bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

De bestuurders handelen als college. Om geldig te vergaderen moet de helft van de leden aanwezig zijn.  Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter

Art.20.

De duur van elk mandaat is vastgesteld op 4 jaar. De uittredende leden van de Raad van Bestuur zijn herkiesbaar.

Art.21.

Bij het openvallen van een mandaat kan de Raad van Bestuur een vervanger coöpteren, om dat mandaat tot de volgende Algemene Vergadering waar te nemen. Deze vervanger heeft geen stemrecht. De benoeming gebeurt bij de volgende algemene vergadering.

Art.22.

De Raad benoemt onder zijn leden een voorzitter, twee ondervoorzitters, een schatbewaarder en een secretaris.

Art.23.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide machten om de vereniging te beheren en te besturen. Alles wat niet onder de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Art.24.

De leden van de Raad van Bestuur, nemen in de uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. Dit mandaat wordt kosteloos waargenomen.

 


TITEL VII - HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Art.25.

Een huishoudelijk reglement kan door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. Wijzigingen kunnen door de Algemene Vergadering aan dit reglement aangebracht worden met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

 


TITEL VIII - DIVERSE BEPALINGEN.

Art.26.

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.

Art.27.

De balans en de resultatenrekening van het afgelopen boekjaar zullen jaarlijks onderworpen wor-den aan de goedkeuring van de gewone Algemene Vergadering.

De begroting wordt voorgelegd aan een buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt voor het begin van het nieuwe boekjaar.

Art.28.

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars aan, en bepaalt hun bevoegdheden. Na aanzuivering van de schulden wordt het netto-actief overgedragen aan een vereniging met rechtspersoonlijkheid die een gelijkaardig doel als dat van de vereniging nastreeft. Indien er geen dergelijke vereniging bestaat, wijst de Algemene Vergadering de bestemming aan die het netto-actief zal gegeven worden.

Art.29.

Voor alles wat in de statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk en kan verwezen worden naar het huishoudelijk reglement.

De samenstelling van de raad van bestuur vind je onder "Wie zijn We - Bestuur"