GDPR

PRIVACYVERKLARING

 1. ALGEMEEN

WVBF vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WVBF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor deverwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als WVBF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

WVBF vzw

Bruggestraat 161a

8820 Torhout

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 1.  WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS ?

Je persoonsgegevens worden door WVBF vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van WVBF vzw (contractuele grond)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Public relations en direct marketing: het bekendmaken van activiteiten en opinies van onze organisatie
 • Werven en verzamelen van giften
 • Marktonderzoek en statistisch onderzoek
 1.  WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE ?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en

verwerken voor de bovenstaande doelstellingen:

 • identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, datum registratie
 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit,

spelersklassement

 • noodzakelijk medische gegevens (kampen, Topsport)

Foto’s en films gemaakt tijdens evenementen of activiteiten, zijn bedoeld voor verslaggeving en als illustratie om evenementen aan te kondigen of kunnen gebruikt worden voor andere promotionele doelstellingen.

 1.  WIE HEEFT TOEGANG TOT DE GEGEVENS ?

Het bestuur, de trainers en coaches in opdracht van WVBF en de commissieverantwoordelijken hebben toegang tot de gegevens.

 1. VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 1.  BEWAARTERMIJN

WVBF vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. WVBF  vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.

 1. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen ompersoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens WVBF vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar noodzaak toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 1.  JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Je hebt het recht op onmiddellijke verwijdering van foto’s of filmmateriaal, genomen van jou, tijdens een evenement of andere activiteit. Hiertoe volstaat het een mail te sturen naar

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 1.  KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je

hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 1.  WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

WVBF vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 01/06/2018.

G-Sport

34897652410 4664f0dffb zG-badminton voor sporters met een mentale beperking

Veel mensen met een mentale beperking spelen badminton. Het is een vaak beoefende sport in tehuizen en dagopvangcentra,
en enkele mensen met een mentale beperking zijn ondertussen al lid van badmintonclubs.

Naast de trainingen en spelmomenten zijn er ook wedstrijden die voorbehouden zijn voor deze sporters, met als grootste evenement
de Special Olympics

Special Olympics World Games worden georganiseerd in het jaar voorafgaand aan de Olympische spelen.
Veel landen, waaronder België hebben ook een jaarlijkse nationale editie van deze spelen.
Hier gelden alle normale spelregels en elke wedstrijd wordt geleid door een scheidsrechter.

Ook binnen badmintonvlaanderen worden sinds het kort recreatieve toernooitjes georganiseerd voor mensen met een mentale beperking.
Hier werd afgesproken om ook de normale spelregels toe te passen, maar een makkelijkere telling te hanteren.
Elke wedstrijd van deze toernooien duurt 10 minuten, en bestaat uit één game waarbij de punten gewoon doorgeteld worden.
Zo kan een game in plaats van tot onze vertrouwde 21 punten, tot 50 of meer punten gaan.
Deze alternatieve telling heeft als voordeel dat ze makkelijker te bevatten is en dat men grotere poules kan maken

Voor meer informatie over G-sport , bekijk ook eens de website van badmintonvlaanderen of  contacteer gerust : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Commissies

Als organisator bestaat de WVBF uit een resem commissies. Elk met als verantwoordelijkheid een specifiek luik van de organisatie. Onderstaande tabel geeft een overzicht zodat eenieder kan zien bij wie je terecht kan voor vragen, opmerkingen, info, ... 

Samenstelling commissies

 Commissie

 E-mailadres  Leden
  Commissie communicatie en promotie  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Sabrina Michiels
Hilde Anraed
Tony Ryckebusch
  Interclubcommissie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Karl Pannekoucke
Buyse Iben
Paul Wybo
Thomas Lecrauwaet
Creyf Dirk
  Jeugdcommissie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ella Verloigne
Thomas Bostoen
Chris Deleu
Jolien Huygebaert
Hans Willems
Nathan Vandenberghe
Sabrina Michiels
  Klassementscommissie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Jurgen Ghilgemyn
  Wedstrijdfunctionarissen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Luc Vanboven
Jurgen Ghilgemyn
  Reglementencommissie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Karl Pannekoucke
  Recreantencommissie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Zephirin Callens
  G-sportcommissie

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Wim Buffel
  Commissie Organisaties Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Jurgen Ghilgemyn
Charlot Philips
Karel Lamote
Geert Debruyckere
Christophe Vienne
  KW-Cup
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Didier Marysse
Peter Vanlaeken
Rik Vanbelle
  Trainingen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Patrick Delarue
Bart Verlinde
Chris Deleu
Patrick Heusequin
Hans Willems
Jeroen Catry
Ducat Daniel
Ella Verloigne
Marty Noyez
Davy Buffel
Ine Declerck

 

Historiek

Het moet al in 1974 geweest zijn, toen de eerste initiatieven genomen werden voor de oprichting van het “West-Vlaamse Badmintoncomité”. Bij de toenmalige Belgische Badmintonbond waren slechts 3 West-Vlaamse clubs aangesloten: Saint-Georges uit Kortrijk en de Brugse Badmintonclub en heel recent ook Blankenberge. Op initiatief van onder andere Erik Timmerman, Lucien Delaere en Daniël Haegeman werden clubverantwoordelijken van enkele nog niet aangesloten clubs samengebracht in Varsenare om er de mogelijkheden te bekijken van een provinciale organisatie.

Op een vergadering in Gullegem op 19 september 1975 werd de basis gelegd voor de eerste West-Vlaamse interclubcompetitie. 8 clubs namen deel: de Brugse Badmintonclub, Saint-Georges, OBTC, Gullegem, Blankenberge, Gits, CBRT (Philips) en Ombesa (Outboard Marine). De Brugse Badmintonclub won de eerste provinciale interclubcompetitie (enkel C-spelers mochten deelnemen), voor Ombesa en Blankenberge. De start van de provinciale werking was goed genomen.

Op 17 en 18 april 1976 werden in Gits de eerste West-Vlaamse kampioenschappen gespeeld. 88 spelers namen deel uit dezelfde clubs die ook aan de competitie hadden deelgenomen. 5 spelers namen deel in de A-reeks bij de heren: Jan Roose werd de eerste kampioen na een nipte overwinning op zijn leermeester en tevens eerste provinciaal voorzitter Lucien Delaere. Bij de dames werd Marijke Vanthournout de eerste kampioene. West-Vlaanderen was de eerste provincie waar een provinciaal kampioenschap werd georganiseerd. Verdere organisaties vonden plaats in Gullegem (77), Varsenare (78), Zedelgem (79), Roeselare (80), Oedelem (april 81), Meulebeke (dec 81). Later moest uitgekeken worden naar grotere zalen, en werd in Izegem, in Oostkamp en Roeselare gespeeld. Het aantal deelnemers bleef stijgen zodat een zaal met minimum 12 banen nodig was. Vanaf 1979 werden ook jeugdkampioenschappen gespeeld, dit in combinatie met de kampioenschappen voor veteranen.

Ook het comité groeide. Eerst werden de vergaderingen samengesteld uit vertegenwoordigers van alle clubs, maar wat later werd een bestuur verkozen. In 1980 werd het comité omgedoopt tot West-Vlaamse Badmintonfederatie en werd het ook een vzw. De verschillende activiteiten in de werking kregen een verantwoordelijke, en er werden commissies opgericht. De structuur zoals die nu nog bestaat. Er waren commissies voor de organisatie van de kampioenschappen, de competitie, de scheidsrechters, propaganda, training. Later kwam daar ook een commissie voor jeugd en recreanten bij.

De bouw van vele sporthallen einde jaren ’70 bood de kans aan de badmintonsport om sterk uit te breiden. In heel wat gemeenten werden na BLOSO-acties badmintonclubs geboren. De WVBF zorgde op veel plaatsen voor demonstratiewedstrijden. Meestal groeiden uit die acties recreatieclubs. Hier bood de ondertussen opgesplitste “Bond” de Nederlandstalige Badmintonliga, niet onmiddellijk een passend antwoord. Na heel wat over en weer gepraat en vooral onder West-Vlaamse druk werd in 1984 een recreantenstatuut gecreëerd. Dit had voor gevolg dat de WVBF in een klap een 10-tal clubs bij kreeg. Een toernooiformule werd uitgewerkt die tot op heden gebruikt wordt, weliswaar buiten de WVBF. In 1990 schafte de NBL (later VBL, nu Badminton Vlaanderen) het recreantenstatuut, met de bijhorende verlaagde bijdrage weer af, zodat de nieuwe clubs zich bijna allemaal van Badminton Vlaanderen en later ook van de WVBF afkeerden. Het aantal aangesloten leden in West-Vlaanderen (momenteel ruim 3000) is zeker niet hoog. Er zijn wellicht 3 keer zoveel actieve spelers, waarvan de meeste wel niet buiten de eigen club aan wedstrijden deelnemen. Als provinciaal bestuur werd steeds getracht om alle badmintonners te verenigen, maar Badminton Vlaanderen heeft het belang van de recreatiesport niet altijd goed begrepen. Na een bestuurswissel en mede onder druk van de nieuwe subsidie regeling van het BLOSO, waar uitdrukkelijk naar recreatiesport wordt verwezen, krijgt het recreantenstatuut wellicht een nieuwe kans.

Doel

Statutair

De vereniging heeft tot doel het beoefenen van de badmintonsport in de provincie West-Vlaanderen te bevorderen. Ze mag alle handelingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar doel. Ze kan onder meer haar medewerking verlenen aan en belangstellen in elk gelijkaardig doel als het hare en dit over heel België. 

Doelstellingen

De West-Vlaamse Badmintonfederatie wil zich meer specifiek richten op de behoeften van de aangesloten leden. Er wordt zowel aandacht geschonken aan de competitieve als de recreatieve beoefening van het badminton. Jeugdwerking en vorming spelen daarbij een prioritaire rol.

Doelstellingen per werkgebied

Jeugd

De bedoeling van de jeugdcommissie is om in overleg met clubleden en trainers, maximale trainingskansen aan te bieden aan een ruime selectie. Er wordt gestreefd naar een intensieve training van een zo breed mogelijke basis naast het intensief begeleiden van toptalenten.

Recreanten

Het begrip recreant in de sport en zeker in de badmintonsport is moeilijk te definiëren. Gaat het om elke vorm van sportbeoefening waar het winnen niet belangrijk is en waar de ontspanning en de gezelligheid prioritair zijn, of gaat het er vooral over om zichzelf blijvend te verbeteren met als doel steeds betere resultaten te behalen? Binnen de organiseerde badmintonbeoefening in West-Vlaanderen hebben de “recreanten” een aparte geschiedenis binnen en buiten de WVBF en Badminton Vlaanderen. Toch doen zowel Badminton Vlaanderen als WVBF grote inspanningen om alle badmintonners in de provincie te verenigen en aan de behoeften van alle clubs te voldoen, ongeacht hun ambities. De WVBF wil beantwoorden aan de specifieke vragen en behoeften van de recreatieve badmintonspelers. Hier worden zowel de clubspelers bedoeld die zich wensen te beperken tot een wekelijks gezellig partijtje badminton als zij die zich in aangepaste ontmoetingen willen meten met gelijkgezinde badmintonners uit andere clubs. Ook voor die spelers is het belangrijk dat ze de kans hebben de juiste basistechniek aan te leren.

Klassementen

Zorgt in overleg met de andere provincies en Badminton Vlaanderen voor een gestructureerde overgang tussen de verschillende klassementen en oefent controle uit op de bepaling van de reekshoofden voor toernooien.

Vorming

Algemeen:
De clubs helpen en informeren over alles wat de clubwerking ten goede kan komen op het gebied van administratie, financiën, fiscaliteit,wetgeving, etc…..
Sporttechnisch:
ALLE West-Vlaamse badminton begeleiders (trainers en lesgevers) die – hoe beperkt ook – badmintoninitiatie of –training geven aan jeugd en/of volwassenen; zowel aangesloten als niet-aangesloten begeleiders komen in aanmerking

Communicatie en promotie

De commissie verzorgt de contacten tussen federatie en clubs enerzijds, en de contacten naar buiten via de website, via perscontacten, contacten met alle bekende badmintonclubs is West-Vlaanderen en met de gemeentelijke sportdiensten Er wordt maximaal samengewerkt met officiële instanties: Bloso, Provinciale Sportdienst, SVS.

Werking

Interclubcommissie

De provinciale interclubcommissie houdt zich bezig met het organiseren van een competitie binnen West-Vlaanderen waaraan alle bij de WVBF aangesloten clubs kunnen deelnemen.

Deze competitie is een onderdeel van een groter geheel. Kampioenenploegen uit de hoogste provinciale reeksen stoten door naar de Badminton Vlaanderen-competitie. Wie in de hoogste Ligareeks kampioen speelt, stoot door naar de Nationale competitie. De uiteindelijke kampioen in 1e Nationale mag zich Belgisch kampioen noemen en speelt het jaar nadien ook nog eens op Europees niveau.

Voor de meeste is dit laatste wellicht geen streefdoel. De provinciale competitie is er in de eerste plaats voor de gezelligheid en de ontspanning. Op provinciaal niveau speel je competitie op een aangename manier tegen spelers van je eigen niveau.

Wanneer men het woord "competitie" in de mond neemt, dan schrikt dit meteen heel wat spelers af. Dit is zeker en vast onterecht. Je vormt samen met je clubgenoten een team en dat maakt van badminton ook een teamsport, wat van grote tweedaagse toernooien niet kan gezegd worden. Je speelt eens tegen andere spelers, je leert nieuwe mensen kennen, je gaat met je team op verplaatsing spelen en zodoende leg je naast het badminton ook heel wat nieuwe sociale contacten. Na de wedstrijd keuvelen beide ploegen nog gezellig samen bij een natje en een droogje. Veel tijd hoef je er ook niet voor uit te trekken. Op zo'n 2 uur is een interclubontmoeting afgewerkt.

Er worden 4 soorten competitie gespeeld. Een gemengde competitie, een heren-, een damescompetitie en een veteranencompetitie.
Gemengde competitie: tussen september en december
Herencompetitie: tussen januari en mei
Damescompetitie: tussen januari en mei
Veteranencompetitietussen: mei en juni

Jeugdcommissie

Binnen de jeugdwerking wordt gestreefd naar de niveauverhoging van de West-Vlaamse jeugdspelers. Daartoe worden zowel in het noorden als in het zuiden van de provincie wekelijkse trainingen georganiseerd. Daarnaast wordt deelgenomen aan toernooien en kampioenschappen. In samenwerking met de clubs organiseren we een toernooicircuit dat kansen biedt aan beginners en gevorderden per leeftijdscategorie. (zie KW-cup)

Klassementscommissie

De klassementscommissie ziet toe op alle klassementsverhogingen en -verlagingen van de aangesloten spelers. Zij houdt nauwlettend de prestaties van de spelers bij. Daarnaast houdt ze zich ook bezig met het opstellen van de reekshoofden voor de tornooien georganiseerd binnen de provincie.

Wedstrijdfunctionarissencommissies

Eén van de taken van de wedstrijdfunctionarissencommissie is het inrichten van een cursus voor provinciale umpires volgens het programma opgesteld door de WFC Badminton Vlaanderen. Personen die umpire wensen te worden moeten aanvangen op provinciaal vlak om nadien eventueel op te klimmen tot nationaal en internationaal umpire.

 

Promotie tot nationaal umpire

Provinciale umpires die wensen te promoveren tot nationaal umpire, richten hun aanvraag aan de provinciale wedstrijdfunctionarissencommissie. Deze zal advies uitbrengen en de kandidatuur doorzenden naar de nationale commissie. Deze is samengesteld uit de voorzitter van de BBF scheidsrechterscommissie en de beide verantwoordelijken van de WFC Badminton Vlaanderen. De nationale commissie zal uiteindelijk beslissen of de kandidaturen al dan niet worden aanvaard

Aanduiding van umpires op tornooien

De commissievoorzitter doet navraag bij alle umpires van de provincie welke data zij ter beschikking zijn voor het tellen op de tornooien in de provincie. De organisatoren en de betreffende referees worden in kennis gesteld van de umpires die op hun tornooi zullen aanwezig zijn op de finaledag. De referees dienen op de finaledag aanwezig te zijn vanaf 09.00u tot aan het einde van het tornooi. De organisator dient de aanwezige umpires hiervoor een vergoeding te betalen die voor het ganse gebied binnen Badminton Vlaanderen gelijk is. Voor de ééndagstornooien is er een speciale overeenkomst (wordt besproken tussen commissie en inrichters).

Kaderdag

Jaarlijks organiseert de commissie een kaderdag voor de umpires van de provincie, met het doel alle collega's op de hoogte te houden van de laatste wijzigingen.

Recreantencommissie

Als West-Vlaamse Badmintonfederatie hebben we als doel alle West-Vlaamse badmintonners te verenigen en te helpen. We zijn bijna 30 jaar actief op alle mogelijke domeinen van onze sport, maar het recreatief gebeuren werd dikwijls verwaarloosd. Nieuwe initiatieven, zowel binnen Badminton Vlaanderen als binnen de provinciale werking worden genomen. Vanuit West-Vlaanderen wordt het organiseren van recreantenontmoeting financieel en praktisch ondersteund. Badminton Vlaanderen biedt aan startende clubs naast een starterspakket (10 badmintonrackets) ook 5 gratis initiatielessen. Voor de jeugd wordt als steun voor het opstarten van een jeugdwerking 10 initiatielessen aangeboden.
In samenwerking met Badminton Vlaanderen willen wij er alles aan doen om deze belangrijke groep badmintonspelers die het recreantenstatuut hebben de aandacht te schenken die zij verdienen. Badminton is in Vlaanderen nog altijd een miskende sport en daarom is het van het grootste belang dat we met alle clubs samenwerken.

Websitecommissie

Dit is de jongste van alle commissies. Ze heeft als doel het opstellen en het beheren van deze website.

De start van de website ligt al enkele jaren achter ons. Toen Chris Pollet nog secretaris was, was hij er al in geslaagd om alle informatie die de WVBF kon aanbieden in een website te gieten. Echter, met het verdwijnen van Chris als secretaris was ook de site verloren. De vernieuwde website liet een jaar op zich wachten, maar kon wel meteen op de sympathie rekenen van z'n leden.

Het up-to-date houden van de website kost echter veel tijd en energie, vandaar dat het alleen onderhouden van de website niet langer een optie was. Met de ingang van het seizoen 2005-2006 werd het werk van de websitecommissie voor het eerst voor het publiek zichtbaar. De "alweer" vernieuwde website zou nu nog gebruiksvriendelijker en informatiever moeten zijn als ooit tevoren.

Structuur

structuur transp

Subcategorieën